దలైలామా కోట్స్ | Dalai Lama Quotes in Telugu

14వ దలైలామా ఆధ్యాత్మిక పేరు జెట్సన్ జంఫెల్ న్గావాంగ్ లోబ్సాంగ్ యేషే టెన్జిన్ గ్యాట్సో, టెన్జిన్ గ్యాట్సోఅని పిలుస్తారు, టిబెటన్ ప్రజలకు గ్యాల్వా రింపోచే అని పిలుస్తారు, ప్రస్తుత దలైలామా. అతను అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక నాయకుడు మరియు టిబెట్ రాష్ట్ర మాజీ అధిపతి. 6 జూలై 1935న లేదా టిబెటన్ క్యాలెండర్‌లో, వుడ్-పిగ్ ఇయర్‌లో, 5వ నెల, 5వ రోజున జన్మించారు. అతను సజీవ బోధిసత్వుడిగా పరిగణించబడ్డాడు; ప్రత్యేకంగా, సంస్కృతంలో అవలోకితేశ్వర మరియు టిబెటన్‌లో చెన్‌రిజిగ్ యొక్క … Read more